XRONİKİ QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNƏ NATUROPATİK YANAŞMA

F.İ.İBRAHİMLİ

XRONİKİ QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİNƏ NATUROPATİK YANAŞMA

 RESENZENTLƏR:

T.e.d. akad. V.A.Moyseyenko
T.e.d. Katerençuk İ.P
T.e.d. Xolodova İ.N
T.e.n. Dolinina L.Y

Müasir təbabətin praktik problemləri nəzərə alınaraq kitabda xroniki qeyri-infeksion xəstəliklərin etiologiyası və patogenezinin əsas məsələləri, onların naturopatik tibb baxımından müalicə prinsipləri vurğulanır. Kitab müxtəlif ixtisaslı həkimlər, Tibb Universitetlərinin yuxarı kurs tələbələri və rezidentləri üçün nəzərdə tutulub.

___________________________________________
MÜNDƏRİCAT


Kitaba rəylər    6
GİRİŞ     17

I FƏSİL. XRONİKİ QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN İNKİŞAFININ PATOGENETİK ASPEKTLƏRİ    26

1.1. BAĞIRSAQ SAĞLAMLIĞI VƏ XRONİKİ 
QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR    26  
Bağırsaq sağlamlığı    26
İnsan mikrobiomu və bağırsaq mikrobiotası    30
Bağırsaq mikrobiomunun pozulmasının nəticələri    37
Nazik bağırsaqda bakteriyaların həddindən artıq 
çoxalması sindromu    47
 
1.2. SELİKLİ QİŞALAR SİSTEMİ VƏ XRONİKİ 
QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN İNKİŞAFI    53
Selikli qişalar sisteminin fiziologiyası    53
MALT sistemi – selikli qişalarla assosiasiya olunmuş 
immun  sistemi    59
Yüksəlmiş bağırsaq keçiriciliyi sindromu     63
Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu    70

1.3. QİDALANMANIN POZULMASI VƏ XRONİKİ 
QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN İNKİŞAFI    85
Qidalanma davranışının pozulması və yanlış 
qidalanma vərdişləri    87
Artıq bədən çəkisi – xroniki qeyri-infeksion xəstəliklərin 
səbəbi kimi    96
Qida dözümsüzlükləri    98
Qidalanmanın pozulması və qlikasiya prosesinin sürətlənməsi    113
Qidalanmanın pozulması və sistemli xroniki iltihabın inkişafı    118
Rasionda qida maddələrinin disbalansı    126
Düzgün qidalanma üçün uyğun olmayan qidalar    141

II FƏSİL. BAĞIRSAQ SAĞLAMLIĞININ BƏRPASININ VƏ XRONİKİ QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏRİN 
NATUROPATİK MÜALİCƏSİNİN ƏSASLARI    149

2.1. DÜZGÜN DİETOTERAPİYANIN ƏSASLARI    149
Həzm sistemi və həzmin orqanizmin həyat fəaliyyəti 
üçün əhəmiyyəti    149
Makronutrientlərin həzm edilməsi və sorulması    152
Müxtəlif qida komponentlərinin sorulma qaydası 
və səviyyəsi    155
Enerji və qida maddələrinə olan fizioloji tələbat normaları    158
Qida vərdişlərinin dəyişdirilməsi    159
Qida dözümsüzlüyünün aradan qaldırılması    162
Xroniki sistemli iltihabın azaldılması    165
Qlikasiya prosesinin azaldılması    171
Qida disbalansının aradan qaldırılması    174

2.2. BİOTƏNZİMLƏYİCİ TERAPİYA    181
Biotənzimləyici terapiyanın əsasları    181
Biotənzimləyici terapiyanın məqsədi və prinsipləri    191
Biotənzimləyici preparatlar və müalicə sxemlərinin 
tərtibinin prinsipləri    196

2.3. MİKROBİOLOJİ TERAPİYA    203
Mikrobioloji terapiyanın tarixi və əsas müddəaları    203
Mikrobioloji terapiyanın əsasları    205

III FƏSİL. MÜXTƏLİF XRONİKİ QEYRİ-İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR ZAMANI BAĞIRSAQ SAĞLAMLIĞINI 
BƏRPA ETMƏK ÜÇÜN NATUROPATİK YANAŞMALAR    211
Allergiyaya meyillik    211
Arterioskleroz, simptomları    211
Artrit    212
Astma    213
Atopik dermatit (ekzema)     213
Koronar arteriyaların xəstəliyi    214
Kron xəstəliyi    214
Obliterasiyaedici endoarteriit    215
Haşimoto xəstəliyi    215
Qastrit    216
Qastroenterit (köməkçi terapiya)    216
Hepatit (köməkçi terapiya)     217
Hipertenziya (köməkçi terapiya)     .217
Kontakt dermatit    218
Dermatomikoz    .218
Diabetik neyropatiya    219
Disbioz    219 
Duodenit    .220
Qəbizlik, qəbizliyə meyillik.    220 
Qaşınma    221
Kandidoz    221
Bağırsaqda staz, meyillik     222
Metabolik sindrom (X sindromu)     .222
Qurğuşunun toplanması, xroniki     223
Piylənmə    223
Osteoartrit    224
Osteoporoz    224
Peptik xoralar    .225 
Poliartrit    225
Psoriaz    226
Şəkərli diabet    226
Seboreyalı dermatit    227
Bağırsaq keçiriciliyinin yüksəlməsi  sindromu (BKYS)    227
Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu (QBS)     228
Xroniki yorğunluq sindromu (XYS)    228
Tonzilyar hipertrofiya (xroniki tonzillit)    229
Fibromialgiya    229
Хolangit, xolesistit, xolelitiaz    230
Хоlesterinemiya (hiper-), meyillik    230
Xroniki pankreatit    231
Sellülit    231
Sirroz, qaraciyər zədələnməsi (köməkçi terapiya)    232
Ezofagit (barrett qida borusu)     232
Xoralı kolit (köməkçi terapiya)     233
Xoralar (pəncənin diabetik xoraları, aşağı ətrafların 
trofik xoraları)    233

BİOTƏNZİMLƏYİCİ TERAPİYANIN PREPARATLARININ GÖSTƏRİCİSİ    234
MİKROBİOLOJİ TERAPİYA PREPARATLARININ 
GÖSTƏRİCİSİ    292
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT    297

ƏLAVƏ    320


___________________________________________

Kitabı əldə etmək üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
+994 12 430 89 49 

+994 12 430 89 89