Laboratoriya

Laboratoriya (Klinik müayinələr)

Qanın ümumi analizi (avtomat-analizator CELL-DYN3700)
Qan qrupu və rezus-faktorun təyini
Kumbs reaksiyası düz
Kumbs reaksiyası qeyri-düz
Sidiyin ümumi analizi
Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi
Zimnitski sınağı
Nəcisin ümumi analizi
Nəcisdə gizli qanın təyini (kart-test)
Nəcisdə H, PYLORİ təyini (kart-test)
Nəcisdə Lyamblyanın təyini (kart-test)
Spermoqramma
Trombosit (fonio üsulu ilə)
PERİNAL SIYRINTI enterobiozun təyini
Yaxmanın mikroskopiyası (götürülməsi nəzərə alınmadan)
Demodexin təyini
Retikulositlər
Hemoqlobin
Malyariya (qalın damla)
EÇS (eritrositlərin çökmə sürəti)
Ürək-qan-damar sistemi

Mioqlobin
Troponin I (İFA)
Troponin T (İFA
Troponin kart-test
CK-MB
Kreatininaza (CK-NAC) total
BNP - B tip natriuretik peptid
Homosistein (HCY)
TAV (TROMBOSİTLƏRİN AQREQASİYA)
Protein C (aktivliyi)
Protein S (aktivliyi)
HFMK (həll olan fibrin monomer kompleksi)
Protrombin (Time, İndeks, İNR)
APTT (aktivləşmiş protrombin vaxtı)
Trombin vaxtı
Laxtalanma vaxtı
Fibrinogen (həll olan fibrin)
Qanın laxtalanma müddəti
Qanaxma müddəti
Koaquloqramma (PT, APTT, FB, TT, Laxt.Vaxt)
LÜPUS qırmızı qurd eşənəyi (LE hüceyrələri)
Antitrombin III
D-dimer
İnfeksiyalar

Toksoplazma T.Gondii avidli- igG
Sitomeqalovirus Cytomegalovirus, avidly - İgG
Rubella Rubella virus avidly - İgG
Toksoplazma lgM
Toksoplazma lgG
Sitomeqalovirus lgM
Sitomeqalovirus lgG
Herpes simpleks I lgM va ya lgG (İFA)
Herpes simpleks II lgM (İFA)
Herpes simpleks I lgG (İFA)
Herpes simpleks II lgG (İFA)
Xlamidiya lgM (İFA)
Xlamidiya lgG (İFA)
Xlamidiya yaxmada (İFR)
Ureoplazma yaxmada (İFR)
Micoplazma yaxmada (İFR)
Mycoplasma hominis igG
Mycoplasma hominis igM
Ureaplasma urealvticum igG
Ureaplasma urealvticum igM
Rubella lgM
Micoplazma yaxmada (İFR)
Rubella lgG
Brusella (Br.abortus + Br. Melitensis+ Br. Suis+ Br. canis) igM
Brusella (Brabortus+ Br. Melitensis+ Br. Suis+ Br. canis) igG
Brusella (latex)
Brusella (Rayt-Xeddelson)
Sifilis screen (İFA)
Sifilis (kart-test)
HAVAB - Hepatit A
HAV lgM - (Hepatit A)
HAV lgG - (Hepatit A)
HBsAq-hepatit B
HBeAg
HBeAb
HBcAb
HBclgM
HBsAb
Anti HCV-hepatit C
HDVAb (İFA)
Epstein Barr VCA-kapsidantiqen VCA Early igG
Epstein Barr - nüvə antigeni iaG
Epstein Barr EARLY - erkən antigen igM
Epstein Barr VCA-kapsidantigen VCA igM
HIV (İFA)
Helikobakteri pillori lgM
Helikobakteri pillori igA
Helikobakteri pillori igJ
EPiDEMiK PAROTiT MUMPS virus igG
EPiDEMiK PAROTiT MUMPS virus igM
Anti HiV I-II (kart-test)
Qızılca (Measles) igM
Qızılca (Measles) igG
HDV Ag
LİSTERİYA Listeria monocytogenes iGG
Listerioz (Listeria monocytoqenes) PZR key
Vərəm (M. tiberculosis) igG
Vərəm (M. tiberculosis) igM
Vərəm (M. tiberculosis) igA
Vərəm (Qanda) RZR
Su çicəyi /HSV III Varicella Zoster) igG
Su çicəyi /HSV III Varicella Zoster) igM
Biokimyəvi testlər

Ümumi zülal qanda
Ümumi zülal sidikdə
Albumin
Qlobulin
Sidik cövhəri qanda
Sidik cövhəri sidikdə
Kreatinin qanda
Kreatinin sidikdə
Qalıq azot qanda
Qalıq azot sidik
Böyrək panel (BUN, UREA, CREATİNİN)
Kreatinin klirensi(Reberq sınağı)
AST(aspartataminotransferaza)
Qaraciyər panel (ALT,AST,QQT,Alk.Ph,Bil traks)
ALT(alaninaminotransferaza)
Ümumi bilirubin
Bilirubin farksiyaları (ümumi,birləşmiş, sərbəst)
Bilurbin sidikdə
Zülal/Kreatinin nisbəti)
Urobilinogen sidikdə
LDH(laktatdehidrogenaza)
QQT(qammaqlutamiltransferaza)
ALP(qələvi fosfataza)
al-mikroqlobulin(A1MG) sutkalıq sidik
Qlükoza venoz qanda
Qlükoza sidikdə
Nh3 ammonyak (plazma heparinli)
Şəkər yükləməsi
Turş fosfatazanın qeyri-prostatik fraksiyası
Amilaza qanda
Amilaza sidikdə diastaza
Pankreatik amilaza qanda
Pankreatik amilaza sidikdə(diastaza)
Lipaza
ALPHA-1 ANTİTRİPSİN
Apolopoprotein A(APO AT)
Apolopoprotein B(APO AT)
Lipid spektri (xolesterin, HDL, LDL,VLDL, T.Lip)
Triqliseridlər
Xolesterin
HDL(yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər)
LDL(aşagı sıxlıqlı lipoproteinlər)
VLDL(çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər) Revmoproba (ASO, CRP, RF)
Revmoproba (ASO, CRP, RF)
Antistreptolizin -0ASO
C-reaktiv zülal CRP
C-teaktiv zülal RF
Seruloplazmin 
Natrium(Na) (qanda)
Natrium(Na) (sidikdə)
Kalium (Ka) (qanda)
Kalium (Ka) (sidikdə)
Xlor (Cl) qanda
Xlor (Cl) sidikdə
Sink (Zn) qanda
Sink (Zn) sidikdə
Kalsium (Ca) qanda
Kalsium (Ca) sidikdə
Kalsium (Ca) ionlaşmış
Maqnezium (Mg) qanda
Fosfor (P) qanda
Dəmir (Fe) qanda
Sidik turşusu qanda
Sidik turşusu sidikdə
Zərdabın dəmir bağlama qabiliyyəti (UİBC)
MİKROALBUMİN sitkalıq sidikdə
HAPTOQLOBULİN
Cu(mis) qanda
Cu(mis) sidikdə
Zn sacda
Cu(mis) eritrosit ici 
Lipoprotein a (LPALX)
QLÜKOZA-6 FOSFAT DEHİDROGENAZA
igG
İgA
İmmunoqlobulin E
İgD
igM
Complement C3
Complement C4
Transferrin
Hormonlar

Kortizol qanda
Kortizol sidikdə
Homosistein
Androstendion
AKTH(plazma)
DHEA-S04-dehidroepiandrosteronsulfat
FSH-folikulstimullaşdırıcı hormon
LH-lüteinləşdirici hormon
HCG-xorionik qonadotropin qanda
PAPP-A-A-plazma zülalı
PLASENTAR LAKTOGEN HPL\10-42 HƏFTƏ
Sərbəst xorionik qonadotropin(free b-HCG)
Estron(E1)
Estradiol(E2)
Progesteron
Prolaktin 
Somatotropin 
Cinsi hormon bağlayıcı qlobulin (SHBG)
Testosteron ümumi
Free testosteron-sərbəst Testosteron
17-OH Progesteron (İFA)
İNSULİNƏBƏNZƏR BOY FAKTORU-İ(Somatomedin C)
İNSULİNƏBƏNZƏR BOY FAKTORU-Bp3
Anti-Müller-hormon
Adrenalin sutkalıq sidikdə
Noradrenalin sutkalıq sidikdə
Aldosteron 
Adrenalin plazma
Noradrenalin plazma 
İNHİBİN A
İNHİBİN B
Parathormon
Renin plazma
TİROİD PANEL

Total T3-triyodtironin
Free T3-sərbəst T3
Total T4-tiroksin
Free T4-sərbəst T4
TSH-tireostimullaşdıcı hormon
Tireoqlobulin
Anti TG Ab-tireoqlobulin anticismləri Renin
Anti TPO Ab-tiroid pereoksidaza anticismləri 
Anti TSH Ab (reseptor ab)
Tiroksin bağlayıcılıq qabiliyyəti (T-Uptake)
BAKTERİOLOJİ MÜAYİNƏ

Qanın steriliyə qarşı bakterioloji müayinəsi
Nəcisin əkilməsi
Sidiyin əkilməsi
Burundan əkilmə
Udlaqdan əkilmə
Yaradan əkilmə
Onurğa beyin mayesindən əkilmə
Plevra mayesindən əkilmə 
Sinoval mayesindən əkilmə 
Bəlğəmin əkilməsi
Qulaqdan əkilmə
Uşaqlıq yolundan əkilmə
Uretradan əkilmə
Spermanın əkilməsi
Ana südündən əkilmə (hər biri)
Prostat şirəsinin əkilməsi
Göz almasından əkilmə
Likvorun əkilməsi
Disbakterioz-(nəcisin mikrofloraya görə əkilməsi)
ONKOMARKERLƏR 

AFP-alfa fetoprotein
CEA-karsinoembrional antigen
PSA-prostat spesifik antigen
FREE PSA-sərbəst PSA
CA-15-3- süd vəzisinin onkomarkeri
CA-125-yumurtalıqların onkomarkeri
CA-19-9 mədəaltı vəzinin onkomarkeri
CA 72-4-mədə onkomarkeri
SCC(YASTI HÜCEYRƏLİ KARSİNOMA)
B2-mikroqlobulin (B2MG)
Heyro-spesifik enolaza (NSE)
Cyfra-21-1
HELMİNTOZLAR

Askaris lumbricoides(İsGp)
Lamblia intestinalis İgM
Lamblia intestinalis İgA
Lamblia intestinalis İgG
Echinococcus (İgG)
OPİSTORXOZ Opistorhide İgG
IZOSEROLOGİYA

İnsulin
Qlikohemoqlobin HbA1c
C-peptid qanda
C-peptid sutqalıq sidikdə
Lepitin 
İnsulinə qarşı rezistentlik(HOMA-İR)
SÜMÜK METABOLİZMİ

PTH-parathormon
Osteokalsin
Kalsitonin
(3-crosslaps)
VitD(erqokalsiferol)
ƏKSFOSFOLİPİD SİNDROM

KARDİOLİPİNƏ qarşı autoantiteller(İgM)Anti-Cl İgM
KARDİOLİPİNƏ qarşı autoantiteller(İgG)Anti-Cl İgG
β-2-QLİKOPROTEİN 1-ə qarşı autoantitellər İgM
β-2-QLİKOPROTEİN 1-ə qarşı İgA
β-2-QLİKOPROTEİN 1-ə qarşı autoantitellər İgG
FOSFOTİDİL SERİNƏ qarşı autoantitellər İgM Anti-PS İgM
FOSFOTİDİL SERİNƏ qarşı autoantitellər İgG Anti-PS İgG
FOSFOTİDİL İNOZİTOLA qarşı autoantitellər (İgM) Anti-Pİ İgM
FOSFOTİDİL İNOZİTOLA qarşı autoantitellər (İgG) Anti-Pİ İgG
FOSFOTİDİL TURŞUSUNA qarşı autoantitellər (İgM) Anti-PA İgM
FOSFOTİDİL TURŞUSUNA qarşı autoantitellər (İgG) Anti-PA İgG
PROTROMBİNƏ qarşı autoantitellər (İgM) Anti-PT İgM
PROTROMBİNƏ qarşı autoantitellər (İgG) Anti-PT İgG
PROTROMBİNƏ qarşı autoantitellər (İgA) Anti-PT İgA
ANNEKSİN V qarşı autoantitellər (İgM) Anti-AV İgM
ANNEKSİN V qarşı autoantitellər (İgG) Anti-AV İgG
VASKULİTLƏR

Bakterisid Təsiri Güclədən zülala qarşı autoəkscisimlər (Anti-BPI)
Katepsin qarşı autoəkscisimlər (Anti-Cathepsin G)
Elastazaya qarşı autoəkscisimlər (Anti-Elstastase)
Böyrək yumaqcıqlarının bazal membranasına qarşı autoantitellər (Anti-GBM)
Laktoferrinə qarşı autoantitellər (Anti-Lactoferrin)
Lizosimə qarşı autoantitellər (Anti-Lysozyme)
Mieloperoksidazaya qarşı autoantitellər (Anti-MPO)
ANCA (anti neyrofil sitoplazmatik autoəkscisimlər)
C-ANCA
P-ANCA
Proteinaza 3-ə qarşı autoantitellər (Anti-PR3)
AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏRİN (AİX) DİAQNOSTİKASI

Antinuklear (autoəkscisimlər) ANA-Detect
Antinuklear (autoəkscisimlər) ANA-Screen
Ayrılan nüvə antigenlərinə qarşı autoantitellər (ENA-Screen)
İkispirallı DNT-yə qarşı autoantitellər (İgM) Anti-dsDNA İgM
İkispirallı DNT-yə qarşı autoantitellər (İgA) Anti-dsDNA İgA
İkispirallı DNT-yə qarşı autoantitellər (İgG) Anti-dsDNA İgG
Anti-dsDNA Screen 
Təkspirallı DNT-yə qarşı autoantitellər Anti-ssDNA
Histonlara qarşı autoantitellər Anti-Histone
SS-A-RO komponentinə qarşı autoantitellər Anti-SS-A RO
SS-A-52 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-SS-A 52
SS-A-60 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-SS-A 60
SS-B-LA komponentinə qarşı autoantitellər Anti-SS-B LA
SM komponentinə qarşı autoantitellər Anti-Sm
RNP/SM komponentinə qarşı autoantitellər Anti-RNP/Sm
RNP-70 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-RNP-70
SCL-70 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-Scl-7-
JO-1 komponentinə qarşı autoantitellər Anti-Jo-1
Sentromerə qarşı autoantitellər (Anti-Centromere B)
Nukleosomlara qarşı autoantitellər (Anti-Nukleosomen)
Ribosomal Proteinə qarşı autoantitellər Anti-Rib-P
a-Fodrinə qarşı autoantitellər (İgA) Anti-a-Fodrin İgA
a-Fodrinə qarşı autoantitellər (İgG) Anti-a-Fodrin İgG
Komplementin Ciq komponentinə qarşı autoantitellər Anti-C1q
Anti-GAD (anti glutamik asit antibody)
Anti-İslet Cell antibodies (mədəaltıvəzinə qarşı autoəkscisimlər )
B2 GP (b2 glikoprotein ) IgA
Sitrullin' olunmuş Vimentin Modifikasiyasına qarşı autoəkscisimlər
Sitrulinə qarşı autoəkscisimlər (CCP)
QASTROENTEROLOJİ XƏSTƏLİKLƏR VƏ AUTOİMMUN HEPATİTLƏR 

MİTOXONDRİYALARA qarşı autoəkscisimlər (AMA)
MİTOXONDRİYALARA qarşı autoəkscisimlər Tip-M2 (AMA-M2)
QIİADİNƏ qarşı autoantitellər (IgA)
QIİADİNƏ qarşı autoantitellər (IgG)
DAXİLİ FAKTORA qarşı autoəkscisimlər (IgG) Anti-intrinsic Factor 
TOXUMA TRANSQLUTAMİNAZASI NA qarşı autoəkscisimlər Anti-TTG İgA
TOXUMA TRANSQLUTAMİNAZASI NA qarşı autoəkscisimlər Anti-TTG İgG
SACCHAROMYCES CEREVİSİAE qarşı autoəkscisimlər İgM Asca
SACCHAROMYCES CEREVİSİAE qarşı autoəkscisimlər İgG Asca
İNSULİNƏ qarşı autoəkscisimlər (Anti-insulin)
QARACİYƏRİN  SİTOPLAZMATİK ANTIGENİNƏ qarşı əkscisimlər (LC-1)
Anti-endomisum İgA
QARACİYƏR/MƏDƏALTI VƏZİNİN HƏLL OLAN ANTİGENİNƏ qarşı əkscisimlər (Anti-SLA/LP)
REPRODUKTİV FUNKSİYANIN AUTOİMMUN POZULMASI

ANTİ-OVARİAL autoəkscisimlər 
ASA qanda
ASA spermada
POLİMERAZ ZƏNCİRVARİ REAKSİYA ÜSULU İLƏ TƏYİNİN (PZR)

Hepatit B (keyfiyyət + kəmiyyət)
Hepatit C (keyfiyyət + kəmiyyət)
Hepatit B (genotip)
Hepatit C (genotip)
Hepatit D (keyfiyyət + kəmiyyət)
Hepatit G (keyfiyyət + kəmiyyət)
Toxoplasma qan PZR
Rubella (qan)
CMV (keyfiyyət) (qanda və ya sıyrıntı)
HSV I+II (qan və ya sıyrıntı, sperma, sidik)
Treponema pallidium (qan və ya sıyrıntı)
IL 28B genotip (Interleykin 28B genotip)
Epşteyn-Barr (EBV/CMV/HHV6) qan
HSV III (VVZ) PZR (qan, bəlgəm, sıyrıntı, toxuma, maye)
Chlamidiya thracomatis (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Neisseria qonorrhoeae (sıyrıntı)
Mykoplasma genitalium (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Mykoplasma homius (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Ureplasma species (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Ureplasma urealyticum (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Gardnella vaginalis (sıyrıntı, sperma, sidik)
Trichmonas vaginalis (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
Candida albicans (sıyrıntı, sperma, prostat şirəsi, sidik)
HPV genotip (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)
HPV skrining (16,18,31,33,35,39,45,52,53,56,58,59,66,70)
HPV 16/18
HPV 6/11
Busella species qan
Möcüzəvi texnologiya sayılan, insan genetik şifrəsini oxuyan, DNT sekans cihazının vasitəsilə bütün xəstəliklər diaqnostika olunur

Xromosom xəstəliklər (sonsuzluq)
İrsi qan xəstəlikləri, (talassemiya və s.)
Naməlum qızdırma (FMF)
Ginekologiya (abort materialı)
Ürək qan damar sistemi
Revmatologiya-(HLA, Full və digərləri)
Onkologiya
Nefrologiya
Nevrologiya
LOREM
Metobolizm
Uşaq xəstəliklərinin genetik diaqnostikası
Qanın qaranlıqsahəli mikroskopiyası

Qanın qaranqlıqsahəli mikroskopiyası (canlı)